ទំព័រដើម ទំព័រដើម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្ដីប្រកាស ផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងប្ដូរមុខតំណែងតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ស៊ីធឿន តុលា អត្តលេខ៦៥២១៨ ស្នងការរងជាស្នងការរងទទួលផែនការការងារនគរបាលសណ្តាប់ធ្នាប់...

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្ដីប្រកាស ផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងប្ដូរមុខតំណែងតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ស៊ីធឿន តុលា អត្តលេខ៦៥២១៨ ស្នងការរងជាស្នងការរងទទួលផែនការការងារនគរបាលសណ្តាប់ធ្នាប់ ជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អ៊ី សុខា វិញ ដោយយោងតាមសំណើរបស់អគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាននគរបាលជាតិ

- ពាណិជ្ជកម្ម -

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្ដីប្រកាស ផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងប្ដូរមុខតំណែងតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ស៊ីធឿន តុលា អត្តលេខ៦៥២១៨ ស្នងការរងជាស្នងការរងទទួលផែនការការងារនគរបាលសណ្តាប់ធ្នាប់ ជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អ៊ី សុខា វិញ ដោយយោងតាមសំណើរបស់អគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាននគរបាលជាតិ ។

- ពាណិជ្ជកម្ម -
ទទួលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម