ទំនាក់ទំនង

          ប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មាន មកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន FK NEWS ដោយផ្ទាល់តាមរយៈ៖

-ទូរស័ព្ទលេខ ០១១៥៣៣៣១៨

-Telegram: 011533318

-WhatsApp: 011533318

-Email: FKNEWSMEDIA@GMAIL.COM

-Facebook Page: FK News Media & FK News TV24H

-Website: WWW.FREEKHMERMEDIA.COM

-YouTube: FK NEWS TV

-Instagram: FK NEWS

បញ្ជាក់៖ រាល់ការផ្តល់ព័ត៌មាន របស់ប្រិយមិត្តមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំ នឹងមានការរក្សាការសម្ងាត់ជូនប្រភព តាមវិជ្ជាជីវៈ មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តយស ឬសុវត្ថិភាពរបស់ប្រភពឡើយ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន FK NEWS